Regulamin sklepu

REGULAMIN

Regulamin obowiązujący od 31.10.2015 r.

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na poniższej stronie internetowej:

www.strefa24.pl/regulamin

 

Ponadto regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: www.strefa24.pl/regulamin-pdf

 

Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.strefa24.pl

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 2RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 • 6 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 • 7 SPOSOBY DOSTAWY

 

 • 8 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 9 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 • 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • 11 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

 • 12 INFORMACJE DODATKOWE

 

 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

Załączniki:

 

Polityka prywatności.

 

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

 

Właścicielem sklepu internetowego (zwanego dalej: „Sklep internetowy”) dostępnego pod adresem internetowym www.strefa24.pl jest:

 

Grupa N sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-017 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 117 (antresola), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000422655, NIP 77070344874 o kapitale zakładowym 50 000 zł,

 

adres poczty elektronicznej: sklep@strefa24.pl

 

numer telefonu: +48 22 12 12 345

 

 

 

Definicje:

 

SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.strefa24.pl jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów;

 

REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

 

USŁUGODAWCA – Grupa –N Sp. z o.o – dane zawarte są w ust. 1 powyżej;

 

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

 

SPRZEDAWCA – Grupa –N sp. z o.o. dane zawarte są w ust. 1 powyżej;

 

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nabywająca Produkt, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

KUPUJĄCY - USŁUGOBIORCA , który zawarł Umowę Sprzedaży;

 

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

 

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;

 

KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

 

NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym;

 

PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

 

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez kupującego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;

 

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;

 

 

 

 • 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

 

 1. a) prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym,

 

 1. b) umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

 

 1. c) przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 18.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

 • 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia (formuła „Gość”) ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

 1. a) komputer z dostępem do Internetu,

 

 1. b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji __ i wyższej, Google Chrome w wersji __ i wyższej, Safari,

 

 1. c) minimalna rozdzielczość monitora: 1440 x 900,

 

 1. d) włączona obsługa JAVASCRIPT,

 

 1. e) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

 

 

 

 • 4 Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

 

 1. a) w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: http://www.strefa24.pl,

 

 1. b) niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dane do wysyłki jeżeli są inne niż adres zamieszkania lub prowadzenia działalności,

 

 1. c) następnie należy zaakceptować Regulamin-akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu),

 

 1. d) następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj”, po czym Usługobiorca zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że na podany adres e-mail otrzyma link do procesu weryfikującego żądanie utworzenia Konta. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

 

Procedura złożenia zamówienia:

 

 1. a) Klient wybiera interesujący go Produkt na stronie Sklepu internetowego , który ma być przedmiotem Zamówienia, na tym etapie Klient ma możliwość również kliknięcia pola „Dodaj do koszyka” przy zdjęciu danego Produktu, który ma być przedmiotem Zamówienia. Po kliknięciu Produkt znajduje się od razu w tzw. koszyku,

 

 1. b) Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz dostępność oraz łączna cena zawierająca koszty wysyłki. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”,

 

 1. c) Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. Koszyk,

 

 1. d) Klient ma możliwość na tym etapie modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów), także dodanie nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”,

 

 1. e) następnie należy kliknąć pole „Do Kasy”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której należy wybrać sposób dostawy Produktu oraz określić sposób płatności, po dokonaniu tych czynności należy kliknąć pole „Dalej”,

 

 1. f) następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego z podsumowaniem Zamówienia oraz dodatkowo podzielonej na dwie sekcje – dla Usługobiorców posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają.

 

W części dotyczącej podsumowania Zamówienia znajduje się:

 

 1. a) określenie przedmiotu Zamówienia tj. Produktu,

 

 1. b) jednostkowa oraz łączna cena (zawierająca koszty wysyłki) wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują,

 

 1. c) wybrany sposób dostawy i płatności.

 

Klient, który posiada Konto podaje swój login i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”.

 

Złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie,

 

Na powyższej stronie znajduje się również ponowne podsumowanie złożonego Zamówienia, tj. dane Klienta i dane do wysyłki; określenie przedmiotu Zamówienia; jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują; wybrany sposób dostawy i płatności.

 

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter:

 

 1. a) W celu Zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w lewym bocznym panelu w sekcji zatytułowanej „newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.

 

 1. b) Następnie należy kliknąć pole „Zapis”, po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu mailowego do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 

 

 

 • 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. W trakcie złożenia zamówienia, klient poinformowany jest o cenie łącznej, która zawiera cenę produktu wraz z kosztami transportu.

 

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

W celu zawarcia umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień należy:

 

 1. a) niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia ,

 

 1. b) po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia a także link do niniejszego Regulaminu,

 

 1. c) następnie Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),

 

 1. d) z chwilą potwierdzenia (tj. kliknięcia ww. link ) przez Klienta wiadomości e-mail zwrotnej , o której mowa w pkt. c) powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu należy

 

 1. a) Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 10:00 do godz. 18:00 pod numerem +48 22 12 12 345 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

 1. b) Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie), oraz termin dostarczenia Produktu do Klienta, Klient zostaje poinformowany o łącznej cenie produktu zawierającej koszty transportu do Klienta.

 

 1. c) Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email:

 

 1. a) zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@strefa24.pl

 

 1. b) Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie), Klient zostaje poinformowany o łącznej cenie produktu zawierającej koszty transportu do Klienta.

 

 1. c) z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

Każda umowa sprzedaży jest potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

 

 • 6 Sposoby płatności

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 

 1. a) płatność za pobraniem przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;

 

 1. b) przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu,

 

 1. c) w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z uzyskanego kredytu.

 

 

 

 • 7 Sposoby dostawy

 

Produkt na terytorium Polski jest dostarczany według wyboru Klienta na adres wskazany przez niego w Zamówieniu :

 

 1. a) za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszty dostawy wynoszą od 16,00 zł (brutto)

 

 1. b) odbiór osobisty od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do godz. 18:00 w miejscu prowadzenia działalności tj. w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 117 (antresola) -z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy.

 

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia w cenie łącznej za produkt i wynikają z wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 

Termin dostawy to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu (czas kompletowania Produktu i czas dostawy. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

 

 1. a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

 1. b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

 

 1. c) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od momentu potwierdzenia przez bank, że umowa ratalna została zawarta do chwili skompletowania i wysłania produktów.

 

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie a najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 1-3 dni roboczych od dnia zwarcia umowy.

 

W przypadku przesyłki kurierskiej, Klient ma prawo do :

 

 1. a) po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika,

 

 1. b) jeżeli przed wydaniem Klientowi przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Kupujący , jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona,

 

 1. c) jeżeli po wydaniu przesyłki Kupujący zauważy ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, Kupujący może żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

 

Zgodnie z art. 76 ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1173), przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 

 1. a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

 

 1. b) zaniechano stwierdzenia o którym mowa powyżej z winy przewoźnika,

 

 1. c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

 

 1. d) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

 • 8 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 

 1. a) wypowiedzeniu podlega umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter);

 

 1. b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepu też pisemnie,

 

 1. c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter) w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. d) Umowa wygasa po upływie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);

 

Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

 

 • 9 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

Postepowanie z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową( rekojmia) :

 

 1. a) podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową określona jest w art.556¹-556³, 557§3, 558§1, 560, 561 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. , poz. 121 ze zm.).

 

 1. b) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego , jeżeli rzecz sprzedana:

 

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

 

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

 1. c) W reklamacji z tytułu rękojmi Kupujący może żądać:

 

- naprawienia towaru,

 

- wymiany towaru na wolny od wad,

 

- obniżenia ceny,

 

- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna – jednocześnie Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

 1. d) Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania , pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności w ciągu 1 roku od jej wykrycia.

 

 1. e) Przy Sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi , jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie , a w przypadku gdy wada wyszła na jaw później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

 1. f) Zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia odpowiedniego wraz z żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@strefa24.pl albo pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Grupa N sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 117, 02-017 Warszawa.

 

 1. g) Towar podlegający reklamacji Konsument wysyła na adres Sprzedawcy Grupa N sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 117, 02-017 Warszawa.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

 1. h) Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym powyżej terminie oznacza uznanie reklamacji. Jeżeli reklamacja dotycząca wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na Sprzedającym. W przypadku reklamacji odrzuconej koszty te pokrywa Konsument.

 

Postępowanie w przypadku towarów objętych gwarancją, wówczas Produkt podlega naprawie przez autoryzowany serwis.

 

 1. a) Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta tj. producenta lub dystrybutora;

 

 1. b) W przypadku wykonania roszczeń z tytułu gwarancji Kupujący winien je realizować bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Produktu .

 

 1. c) Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Załącznik nr 2 do regulaminu zawiera wykaz telefonów do autoryzowanych serwisów, w których należy się zgłaszać z kartą gwarancyjną,

 

 1. d) W przypadku Produktów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:

 

 1. a) reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@strefa24.pl

 

 1. b) zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę;

 

 1. c) ozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

 

 1. d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

 

 

 • 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Usługobiorcy (Klient) będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 121 ze zm.), który zawał z Sprzedawcą umowę na odległość. Wówczas Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Sprzedawcy) sklep@strefa24.pl

 

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia następnego po dniu otrzymania towaru przez Konsumenta, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 3 do Regulaminu.

 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym z zastrzeżeniem zdania poprzedniego , jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania itp. A także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 

W wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dnia kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta – zwrócić zapłaconą cenę za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Sprzedający może powstrzymać się od zwrotu płatności do momentu, gdy otrzyma od Konsumenta zwracany towar. Konsument na odesłanie towaru ma 14 dni od chwili odstąpienia od umowy.  Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument , chyba że konsument  wyraźnie zgodzi się  inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dal niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

 1. b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

 1. c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 1. d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

 1. e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 1. f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 1. g) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

 1. h) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 1. i) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 11 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt.

 

 

 

 • 12 Informacje dodatkowe

 

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy,

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:

-przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” i „Przyjęcie zamówienia”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku, oraz

 

- przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy Regulaminu, specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

 1. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

 • 13 Postanowienia końcowe

 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Opisy Produktów i ich zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu internetowego pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sprzedawcy. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)

Inne właściwe przepisy obowiązującego prawa. 

 1. Zmiany w regulaminie:

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail Usługobiorcy posiadającego Konto), a ponadto Usługobiorca zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu podczas składania Zamówienia.

Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (tzn. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni,

W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców korzystających z Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia i zawarte umowy. W takim przypadku Zamówienia i umowy będą realizowane na zasadach dotychczasowych,

Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl