Pouczenie o odstąpieniu  konsumenta1 od umowy

 

Prawo odstąpienia konsumenta1  od  umowy.  

Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta  z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r poz. 827), mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia  następnego po otrzymaniu towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji  o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą , mailem)  :

Grupa N sp. z.o.o

Al. Jerozolimskie 117  (antresola), 02-017 Warszawa

adres poczty elektronicznej:: sklep@strefa24.pl

numer telefonu: 22  382 44 44  ( opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest on obowiązkowy. Mogą Państwo również  wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy  drogą elektroniczną  na adres : sklep@strefa24.pl

Jeżeli skorzystają Państwo  z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tej informacji o odstąpieniu od umowy potwierdzenie otrzymania informacji  o odstąpieniu od umowy  pocztą elektroniczną.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa  ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów  wynikających z wybranego  sposobu dostarczenia  innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie ,a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani  o Państwa decyzji o wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy  przy użyciu takich samych  sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte  w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych  opłat  w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu  otrzymania rzeczy  lub do czasu  dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam  zakupiony towar na wskazany  powyżej adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli, odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. Koszty zwrotu towaru do nas (wysyłka)  ponoszą Państwo.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowaniu rzeczy.

 

KONSUMENT1- osoba fizyczna dokonująca  z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nabywająca Produkt, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

a) wypowiedzeniu podlega umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter);

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepu też pisemnie, 

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter) w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

d) Umowa wygasa po upływie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);

  1. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

......................................................                                                                        ……………………………………………………..

……………………………………………………                                                                        (miejscowość i data)

…………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, adres konsumenta)                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                              Grupa N Sp. z o.o.

                                                                                    Al. Jerozolimskie 117 (antresola)

                                                                                    02-017 Warszawa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827),    ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….

niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy zakupu towaru……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                Podpis  konsumenta